PANTHEON Accounting

Стабилност, Надеждност и Съответствие на законодателството

Потребителите на PANTHEON Счетоводство изразходват по-малко време за въвеждане на данни, максимизират производителността на своят труд и допускат по-малко грешки при въвеждане. Всички законови промени и стандарти се актуализират автоматично през Интернет, гарантирайки на счетоводните фирми пълно съответствие със закона и законовите разпоредби. С PANTHEON Счетоводство, е лесно счетоводните фирми да се разраснат и преминат към консултиране и финансово планиране и свързаните с тях услуги.

Accounting in enterprises

Счетоводство в предприятия

С PANTHEON можете да покриете всички бизнес процеси в една компания: покупки, продажби, производство, процеси по сервиз и поддръжка: управление на човешки ресурси, финанси, осчетоводяване, планиране и контрол. PANTHEON е до вас от самото начало, когато всичко от което се нуждаете е функционалността фактуриране и остава до вас когато станете голяма компания с множество клонове и международна дейност. Той ще расте заедно с вас и ще се адаптира към вашите нужди, работейки заедно с други програми, като крайъгълен камък на вашата ИТ система. Поради това, има няколко версии, всяка с различен брой налични функционалности. Освен големият брой ИТ функционалности, системата предлага инструменти, които улесняват работата на счетоводителите.

Основни функционалности
 • Лесен обмен на данни и документи между счетоводна фирма и клиент.
 • Голям брой опции за персонализиране на осчетоводяването, отчети и експорт на данни съгласно нуждите и предпочитанията на потребителите.
 • Възможност да се използва като самостоятелен модул или като модул свързан с модулите стоки, производство и човешки ресурси на PANTHEON и бизнес аналитичността ZEUS.
 • Предефинирани балансови отчети и опция за създаване на собствени потребителски отчети.
 • Създаване на консолидирани фирмени отчети в различни държави.
 • Осигуряваме постоянното съответствие със законодателството в Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония, Албания, Косово и България.
 • On-line трансфер на регистри и разнообразни шаблони само с един клик на мишката.
 • Ако вашият клиент ползва друга програма, предоставяме възможност за импорт на данни, необходими за подготовката на ДДС отчети и оборотна ведомост.
 • Непрекъснато допълваме програмата, според желанията и предложенията на клиентите. През последните години се появиха следните нови модули: известия, събиране на задължения, обезпечения, панел за счетоводно управление.
 • Лесно можете да проследите труда положен от вашата счетоводна фирма използвайки конзолата за счетоводен мениджмънт.
 • Бързо въвеждане на фактури посредством счетоводно въвеждане на получените и издадени фактури предоставени на хартия от клиентите.
 • Бизнес аналитичност и планиране на финансите.
 • Интеграция с различни системи за управление на документи.
 • Възможно последващо програмиране на системата съгласно нуждите и изискванията на клиента.
 • Импорт на данни за фирми от бизнес регистри.
 • Изготвяне и експорт на отчети за Данъчната администрация и др.

 

Accounting firms

Счетоводни фирми

PANTHEON предоставя на счетоводните фирми ефективен, стабилен, сигурен и мощен счетоводен софтуер, който е лесна за ползване. С бизнес аналитичността, счетоводителят може да предложи консултантски услуги на клиентите и може бърза и лесно да създава бизнес отчети. Справките и отчетите могат да се издават от системата чрез експорт в  PDF или MS Excel,  да бъдат изпратени по електронна поща или да бъдат подадени от програмата през Интернет директно в НАП. С опцията за Хостинг, можете да ползвате програмният продукт без инвестиции в инфраструктура и хардуерна поддръжка.

Основни функционалности
 • Лесен обмен на данни и документи между счетоводната фирма и клиента.
 • Голям брой опции за персонализиране на осчетоводяването, на отчети и експорт на данни съгласно нуждите и предпочитанията на потребителите.
 • Възможност да се използва като самостоятелен модул или като модул свързан с модулите стоки, производство и човешки ресурси на PANTHEON и бизнес аналитичността ZEUS.
 • Предефинирани балансови отчети и опция за създаване на собствени потребителски отчети.
 • Създаване на консолидирани фирмени отчети в различни държави.
 • Осигуряваме постоянното съответствие със законодателството в Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония, Албания, Косово и България.
 • On-line трансфер на регистри и разнообразни шаблони само с един клик на мишката.
 • Ако вашият клиент ползва друга програма, предоставяме възможност за импорт на данни, необходими за подготовката на ДДС отчети и оборотна ведомост.
 • Непрекъснато допълваме програмата, според желанията и предложенията на клиентите. През последните години се появиха следните нови модули: известия, събиране на задължения, обезпечения, панел за счетоводно управление.
 • Лесно можете да проследите труда положен от вашата счетоводна фирма използвайки конзолата за счетоводен мениджмънт.
 • Бързо въвеждане на фактури посредством счетоводно въвеждане на получените и издадени фактури предоставени на хартия от клиентите.
 • Бизнес аналитичност и планиране на финансите.
 • Интеграция с различни системи за управление на документи.
 • Възможно последващо програмиране на системата съгласно нуждите и изискванията на клиента.
 • Импорт на данни за фирми от бизнес регистри.
 • Изготвяне и експорт на отчети за Данъчната администрация и др.

Тествайте демо версията и получете безплатна консултация

Попълнете формуляра, говорете с нашият консултант и започнете ползването на ДЕМО версията, която по-късно можете да надградите и актуализирате.
Софтуерът PANTHEON предоставя широк спектър от бизнес и счетоводни справки и отчети. По този начин можем да подадем качествена информация и да осигурим своевременно планиране на нашите клиенти. Възможността за връзка на фирмите директно с нашата счетоводна къща посредством хостинг е едно от предимствата на софтуера.
Сабина Димник

Старши консултант, Data d.o.o.

 

 

 

 • С PANTHEON имате отличен поглед върху действията на вашите доставчици и клиенти (партньори). Можете бързо да прегледате обмена на документи, обема на създаденият с тях оборот, сметките за вземания и задължения.
 • Предварителната настройка на осчетоводяването ви помага да не мислите за осчетоводяването на фактурите и в същото време да избегнете нередности при осчетоводяването.
 • Автоматизираните задачи гарантират бързото осчетоводяване на транзакциите.
 • Секцията с транзакции включва поддържането на касови и безкасови транзакции, подготовката на компенсации, прихващания, експорт на файлове с платежни нареждания, и импорт на банкови извлечения и тяхното автоматично осчетоводяване, което наистина спестява време.
 • Голям брой справки за вземания от клиенти и задължения към доставчици (неравнени позиции, просрочени позиции, най-големите клиенти и доставчици по генерираният от тях оборот и т.н.).
 • Функционалностите (по подразбиране) лихва, известия и събиране на вземанията ви помагат при възстановявания на вземания от клиенти, които не са направили плащане навреме или не са платили изобщо.

 

 

Разширените версии на PANTHEON имат вграден инструмент за бизнес аналитичност, който ви дава пълен поглед върху вашите действия на всички нива. По този начин счетоводителите винаги имат поглед върху бизнеса на своите клиенти и не е необходимо да събират информация от различни места. Данните и анализите могат да бъдат експортиране да вашата електронна поща или в Excel с едно щракване на мишката. Можете да видите информацията в обикновена справка или по подробен начин. Някои от важните за счетоводителите и ръководителите аналитични данни са:

 

 

 

 

 • Проектно ориентиран преглед на извършената работа
 • Баланс на закритите и неравнените позиции
 • Вземания и задължения
 • Месечни резултати от работата
ACC_AJPES report_EN 
 

 

 

 • Преглед на извършената работа в базите данни на клиентите и трансфер на данни за периодично фактуриране
 • Обобщени отчети по главните книги от няколко бази данни на едно място
 • Ежедневни обобщаващи отчети изпращани на вашата електронна поща.
 • Можете да отваряте документи и отчети от други бази данни с помощта на преки пътища.
 • Автоматично осчетоводяване на издадени, получени или POS фактури през нощта.
 • Можете да изведете преки пътища за различни функционалности на програмата.
 • Задайте оторизации, за да ограничите потребителският достъп да различни части на програмата.
 • Потребителите могат да експортират данни, регистри, осчетоводявания и отчети в PDF или Excel.
 • Можете да отворите фактури просто като кликнете върху свързаните с тях документи.
 • Потребителите могат да избират от предварително дефинирани стандартни отчети или могат да създадат свои  потребителски отчети и анализи.

 

 

 

 

Бизнес информационните системи са живи организми, които трябва да се адаптират към постоянно променящата се среда. Законодателните промени са един от факторите, водещи до непрекъснатото развитие на бизнес софтуера. Друг фактор е вътрешната нужда от подобряване на програмата, за да стане по-бърза, по-стабилна и по-лесна за ползване. Това означава, че програмата трябва редовно да се актуализира с нови версии. PANTHEON се актуализира пред Интернет най-малко на всеки три месеца. Новите версии на софтуера се пускат с промени и подобрения. В периоди на големи законодателни промени (такива като промяна в изчислението на ДДС и т.н.) програмата се актуализира в същия ден, в който влиза в сила новото законодателство. За да се направи актуализацията възможно най-лесна, целият процес се автоматизира и реализира през Интернет. Защитата и сигурността на бизнес данните на потребителите по време на актуализация са гарантирани! Експертите на Datalab отговарят за подобряването на програмата, докато дъщерните дружества локализират програмата и непрекъснато проверяват съответствието ѝ с местното законодателство, за да го поддържат актуално.

 

 

 

 

Разширените версии на PANTHEON разполагат с вградени мощни функционалности за бизнес анализ, които осигуряват преглед на действията на всички нива на фирмата. Мениджърите и ръководителите на фирмата винаги разполагат със сбит преглед на операциите на фирмата и повече не е необходимо да се събира ключова информация от различни източници.

 

Повече за бизнес аналитичността

 

 

 

 

PANTHEON Accounting Лицензи и функционалности

Покупка на PANTHEON

В случай, че решите да закупите програмата, тя ще бъде инсталирана на вашият компютър/сървър. Ще трябва регулярно да актуализирате софтуера с нови версии (за да сте в крак с новите законови промени и новите функционалности) и да се погрижите за архива на вашите данни. Покупката на лиценз е еднократна и той става ваша собственост. Всяка година ще ви бъде начислявана такса за актуализиране на програмата.

Висококачествена и динамична счетоводна програма, която може да задоволи нуждите както на обикновените, така и на най-взискателните потребители. компанията разработчик се вслушва в своите клиенти, с цел да направи програмата по-добра, като в същото време се адаптира, до колкото е възможно, към нуждите и изискванията на финансистите.
Daniela Roj

CEO, Avista biro d.o.o.

Обадете се на +359 2 960 977

Обадете се на нашите консултанти и заедно ще изберете подходящо решение за оптимизиране на бизнес процесите във вашата фирма!