PANTHEON Manufacture

Адаптивен ERP софтуер за производствени фирми

PANTHEON Manufacture е ERP бизнес информационна система предназначена за производствено-ориентирани фирми, търсещи стабилност, разширени функционалности и системна адаптивност. Широката гама от функции прави системата полезна за всеки във фирмата, от управлението до търговските и счетоводни отдели. Освен това можете да се възползвате от функциите за бизнес анализ (контролни табла, аналитичност, отчети, планиране).

Просто производство

Използвайте PANTHEON за да управлявате всички процеси в простото производство и планирането на производствените ресурси и графици. Прозорецът за Обработка на Работни поръчки е отправната точка за управление на производствените процеси. Той осигурява и ясна спецификация от данни за реализацията на Работните поръчки.

Планиране на производствени ресурси и графици

Планирането в PANTHEON MF е подробен план за работа и координация на производствените срокове и ефективното управление на ресурси. Извършва се чрез оперативно производствено планиране, като се вземат пред вид спецификациите и по-специално технологичните производствени операции.

Управление на производствени единици

Чрез системата за производство, PANTHEON MT повишава потока от информация, намалява възможностите за човешки грешки и установява пряка връзка между производственият сектор, счетоводството, ръководството и други отдели.

Очаквани разходи и анализ на разходите в производството

Очакваните разходи се използват за създаване приблизителна оценка на цената на произведените и асемблирани продукти. Данните се вземат от очакваните (нормативни) преки разходи за материали и труд, посочени в основните продуктови спецификации.

Тествайте демо версията и получете безплатна консултация

Попълнете формуляра, говорете с нашият консултант и започнете работа с демо версията, която по-късно можете да актуализирате.
Първоначално приложихме управлението на склад, което позволи перфектна проследимост на материалите, преглед на наличността и разпределяне на материалите. Управляваме всички процеси: изчисления, котировки, поръчки, разпечатки на работна документация, складово управление, фактуриране и финансово-счетоводни операции, и персонал.
Niro Steel d.o.o.

Съответствие с нормативни изисквания

PANTHEON се адаптира или актуализира регулярно, за да отговаря на всички законови промени (работна заплата, подоходен данък, ДДС). Актуализации на програмата се изготвят всеки път, когато закона и нормативните изисквания се променят. Програмата се актуализира през Интернет – бързо и лесно.

Глобален бизнес

Програма PANTHEON е локализирана съгласно законовите и нормативни актове, и езиците на редица страни, което позволява на потребителите да постигнат пълно съответствие със законовите изисквания, когато правят бизнес в тези страни. За нуждите на потребителите в чужбина, интерфейсът е преведен на различни езици. Най-после е възможно планирането и контрола на дейността група от международни компании само с една програма!

Преглед на дейността

Високите версии на PANTHEON (от МЕ нагоре) включват мощни, вградени инструменти за бизнес анализ, които позволяват преглед на операциите на всички нива на фирмата. Мениджърите и ръководителите на фирмата винаги разполагат с бърз преглед върху операциите на фирмата, а ключовата информация вече не се събира от много на брой, различни източници.

PANTHEON Manufacture Лицензи и Функционалности

Покупка на PANTHEON

В случай, че решите да закупите програмата, тя ще бъде инсталирана на вашият компютър/сървър. Ще трябва регулярно да актуализирате софтуера с нови версии (за да сте в крак с новите законови промени и новите функционалности) и да се погрижите за архива на вашите данни. Покупката на лиценз е еднократна и той става ваша собственост. Всяка година ще ви бъде начислявана такса за актуализиране на програмата.

Свържете се с нас на +359 2 960 977

Обадете се на нашите консултанти и заедно ще изберете подходящо решение за оптимизиране на бизнес процесите във вашата фирма!