Финансирано от Европейския съюз

Дигитална трансформация за производствени фирми в България

с финансова подкрепа от Европейския съюз

Министерство на иновациите и растежа, чрез Програма за икономическа трансформация, дава възможност за съвместно финансиране на проекти за производствени фирми в България за дигитална трансформация. Производствените фирми трябва да кандидатстват до 21.09.2022, за да получат до 50% безвъзмездни средства за дигитална трансформация на производствените си процеси.

Цел на процедурата

Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Дейталаб – регионален лидер за системи за управление на бизнеса (ERP software), подготви 3 пакета за производствени МСП, които може да бъдат предложени в тази програма за трансформация. Чрез тези 3 пакета, микро, малки и средни фирми ще получат дигитална трансформация на производственият си процес:

Микро предприятия

Пакет: Small business

 • Опростено производство – асемблиране
 • Работни поръчки
 • Управление на наличности
 • Инструменти за управление на продажбите
 • Счетоводство

Малки предприятия

Пакет: Enterprise

 • Опростено производство – асемблиране
 • Работни поръчки
 • Управление на наличности
 • Инструменти за управление на продажбите
 • Счетоводство
 • Планиране и бюджетиране
 • Business Intelligence анализи

Средни предприятия

Пакет: Manufacture

 • Производство според MRP2
 • Работни поръчки
 • Управление на наличности
 • Инструменти за управление на продажбите
 • Счетоводство
 • Планиране и бюджетиране
 • Business Intelligence анализи
 • Съвременни инструменти за управление на продажбите
 • Планиране на производството
 • Графици за производство
 • Производство – съвременни работни поръчки
 • Производство – калкулация и с алтернативни материали

Условия за кандидатстване

за получаване на безвъзмездни средства по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели:

Фирми с максимум: 250 служители
Основани: преди 2020 година
Бюджет на проект за фирма: до 50.000 лева
Безвъзмездно финансиране: 50%
Краен срок за кандидатстване: 21.09.2022

Общият размер на средствата по процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ е 260 000 000 лв. Предвидено е бюджетът по процедурата да бъде разделен пропорционално в зависимост от категорията на предприятието и по групи приоритетни сектори на икономическа дейност (съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. – НСМСП 2021-2027).

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на дейността на МСП. Допълнително, инвестициите по процедурата ще са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди върху околната среда и ще допринасят за екологичния преход на страната.

Национални приоритетни икономически дейности

Да развиват своята основна икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), както следва:

Високотехнологични производства:
C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
C26 Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:
C20 Производство на химични продукти
C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
C30 Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:
Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:
J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
J60 Радио- и телевизионна дейност
J61 Далекосъобщения
J62 Дейности в областта на информационните технологии
J63 Информационни услуги
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
M72 Научно-изследователска и развойна дейност

Регионалните приоритетни сектори:
C10 Производство на хранителни продукти
C11 Производство на напитки
C13 Производство на тъкани
C14 Производство на облекло
C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели;
C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
C24 Производство на основни метали
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C31 Производство на мебели
C32 Производство, некласифицирано другаде
C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
J58 Издателска дейност

Свържете се с нас на

+359 2 960 977